S.D.Ü. MEYOK Yönerge

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ (MEYOK) YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ,KAPSAM ve YASAL DAYANAK

AMAÇ

Madde l:Bu yönergenin amacı, Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesindeki Meslek Yüksekokulları arasında koordinasyonu saklamak üzere kurulan "Süleyman Demirel Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğünün çalışma esaslarını belirlemektir.

 

KAPSAM:

Madde 2:Bu yönerge "Süleyman Demirel Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğününnitelikleri, organları ve isteyişi ile ilgili genel ilişkileri kapsar.

 

YASAL  DAYANAK:

Madde 3:Bu yönerge 2547 Sayılı Yasanın 13. ve 14. maddelerine dayalı olarak düzenlenmiştir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

TANIMLAR, ORGANLAR ve NİTELİKLER

TANIMLAR

Madde 4: Bu yönergede yer alan terimlerden;

a) "ÜniversiteSüleyman Demirel Üniversitesini;

b) “Senato'’ Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosunu;

c) “Rektör” Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörünü;

d) “MEYOK” Süleyman Demirel Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğünü;

e)“Koordinatör” ME YOK Koordinatörünü;

f) "Meslek Yüksekokulları" Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesindeki Meslek Yüksekokullarını ifade eder.

 

Madde 5: MEYOK'un çalışma alanları: Meslek Yüksekokullarında eğitim organizasyonu, üretkenliğin artırılması ve sorunların giderilmesi için gerekli planlama ve uygulamaları yapmak amacıyla oluşturulan MEYOK, Aşağıdaki alanlarda çalışmalar yürütür:

 1. Sektörlerin ara kademe ve meslek elemanları ile ilgili gereksinimlerini belirleyerek, Meslek Yüksekokullarının bu amaç doğrultusunda eğitim- öğretim planlarında uygulamalara alırlık verilmesini savlayıcı kaynak yaratma potansiyellerini ve üretkenliklerini artırıcı düzenlemeler yapmak, personel, kütüphane, laboratuar, araç ve gereç gereksinimlerini karşılamak için gerekli planlama ve uygulama çalışmalarım yapmak ve desteklemek,
 2. Meslek Yüksekokullarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının genel niteliklerim belirleyici kriterleri tespit ederek Senatonun onayına sunmak,
 3. Meslek Yüksekokulları mezunlarına yönelik hizmet içi sertifikalı eğitim programlarının düzenlenmesini desteklemek

 

ORGANLAR

Madde 6: MEYOK’un organları şunlardır:

 1. Koordinatör.
 2. Meslek Yüksekokulları Müdürler Kurulu.
 3. Danışma Kurulları.
 4. Program Kurulları.
 5. Bilim Dalı Kurulları.

 

Madde 7.Koordinatör, Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten koordinatör aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

Rektör, Koordinatörün önerisi ile bir Koordinatör yardımcısı görevlendirir. Koordinatör olmadığı zamanlarda Koordinatör Yardımcısı vekâleten görevi yürütür. Koordinatör Yardımcısının görev süresi Koordinatörün görevi ile sınırlıdır.

 

Madde 8:Koordinatörün görevleri şunlardır:

 1. Meslek Yüksekokulları Müdürler Kurulu'na, Program ve Bilim Dalı Kurullarına başkanlık etmek,
 2. Bu yönerge esaslarına göre MEYOK'u yönetmek,
 3. Meslek Yüksekokulları Müdürler Kurulu’nun kararlarını Rektörlüğe teklif vermek,
 4. MEYOK'un faaliyetleri ile ilgili olarak her üç ayda bir Rektöre rapor vermek.

 

Madde 9: Meslek Yüksekokulları Müdürler Kurulu, Koordinatör başkanlığında Meslek Yüksekokulları Müdürlerinden oluşur.

 

Meslek Yüksekokulları Müdürler Kurulu, ayda en az bir kere MEYOK Koordinatörünün daveti üzerine toplanır. Kurul toplantıları üyelerin yandan bir fazlasının katılımı ile yapılır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

 

Madde 10: Meslek Yüksekokulları Müdürler Kurulu, bu yönergenin 5. maddesinde belirtilen görevleri yerine getirir.

 

Madde 11:Danışma Kurulları, Müdürler Kurulu tarafından kamu ve özel sektör temsilcilerinden oluşturulur.

Danışma Kurullarının görevi: Meslek Yüksekokullarının faaliyet gösterdiği alanlardaki kamu ve özel sektör kurum, kuruluş ve meslek odaları ile Meslek Yüksekokulları arasında işbirliğini ve endüstriye dayalı öğretimin yaygınlaştırılmasına yardımcı olmaktır.

 

Madde 12: Program Kurulları Koordinatör başkanlığında Meslek Yüksekokullarının benzer programlarında görev yapan öğretim elemanlarından oluşur.

 

Program Kurullarının görevleri: Öğretim elemanlarının, Meslek Yüksekokullarının benzer programlarındaki eğitim - öğretim, uygulama ve araştırma faaliyetlerim programlamak, araç, gereç ve fiziksel imkanlardan en etkin bir biçimde yararlanmak için eğitim planlarını hazırlamak ve Müdürler Kuruluna sunmaktır.

 

Madde 13: Bilim Dalı Kurulu üyeleri, Süleyman Demirel Üniversitesi'nin farklı Meslek

Yüksekokulu Programlarında yer alan benzer dersleri yürüten öğretim elemanlarından oluşur, koordinatör Bilim Dalı Kurulu’nun başkanıdır.

 

Bilim Dalı Kurulunun görevi: Farklı programlardaki derslerin ve bu derslere ilişkin uygulama ve araştırma faaliyetlerinin içeriklerinin uyumlaştırılmasına ilişkin öneriler yapmaktır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM YÜRÜRLÜK ve YÜRÜTME

 

YÜRÜRLÜK

Madde 14: Bu yönerge, Süleyman Demirci Üniversitesi Senatosu'nda kabul edildiği gün yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Madde 15". Bu yönerge hükümlerim Süleyman Demirci Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yayın Tarihi: 15/03/2018
Okunma Sayısı: 557